>>Głosuj na nas!<< w konkursie NAJLEPSZA SZKOŁA

Kalendarz wydarzeń

loader

Do końca wakacji pozostało:

(start: 29.06.2013)

Stawiamy na bezpieczeństwo!

Certyfikat Strona Przyjazna Dzieciom CERTYFIKAT bezpiecznego Internetu ArcaVir

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

Procedury organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych w SP nr 6 w Kwidzynie

I. PODSTAWA PRAWNA:
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 331 z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358);
- Zarządzenie MEN z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz. Urz. MEN Nr 9, poz.40);
- Statut Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie; Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 6 w Kwidzynie.


II. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNEJ W SZKOLE
1. Wycieczki oraz inne formy turystyki szkolnej mają charakter edukacyjny i wychowawczy oraz mają na celu:
1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
3) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
4) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
5) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
6) poprawienie stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
7) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
8) przeciwdziałanie patologii społecznej.
2. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania oraz umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki.
3. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:
1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach zajęć edukacyjnych;
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
3) wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych oraz posługiwania się specjalistycznym sprzętem;
-Wycieczki przedmiotowe organizowane są w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych i nie mogą trwać dłużej niż jeden dzień.
- Wycieczki, o których mowa w pkt. 2,3,4,5 mogą trwać od jednego do czterech dni.
4. Dla uczniów klas I-III powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo - turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno - turystycznego.
5. Dla uczniów klas IV-VI powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo - turystyczne na terenie najbliższej macierzystego województwa, regionu geograficzno - turystycznego i kraju.
6. Szkoła może organizować wyjazdy zagraniczne (tylko dla uczniów klas IV-VI) w formach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4. Zgodę na zorganizowanie wyjazdów zagranicznych wydaje dyrektor po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zawiadomienie powinno zawierać:
- nazwę kraju oraz czas i program pobytu,
- dane personalne kierownika i opiekunów,
- listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
7. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
8. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
9. Wycieczki/ imprezy krajoznawczo - turystyczne planowane są na dany rok szkolny w miesiącu wrześniu i stanowią załącznik do planu pracy Szkoły.


III. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI LUB IMPREZY.
1. Kierownikiem wycieczki lub imprezy krajoznawczo-turystycznej powinien być wychowawca, nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
2. Kierownikiem wycieczek turystyki kwalifikowanej powinien być wychowawca, nauczyciel posiadający uprawnienia wymienione w ust.1, albo kwalifikacje trenera lub instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu, lub w uzgodnieniu z dyrektorem inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej albo instruktora krajoznawstwa.
3. Kierownik lub opiekun uczniów biorący udział w wyjeździe zagranicznym powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie wycieczki.
4. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy:
1) opracowanie programu wycieczki (karta wycieczki, harmonogram);
2) określenie zadań dla opiekunów i uczestników wycieczki;
3) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
4) w zależności od potrzeb organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników;
5) przygotowanie projektu finansowego wycieczki i przedstawienie go rodzicom do akceptacji;
6) skompletowanie dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora Szkoły lub upoważnionej osoby na przeprowadzenie wycieczki;
7) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;
8) dokonanie podsumowania odbytej wycieczki oraz sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego, przedłożenie go rodzicom i dyrektorowi szkoły;
5. Kompletną dokumentację wycieczki stanowią:
a) Karta wycieczki:
- Cel i założenia programowe.
-Trasa wycieczki.
-Termin, ilość dni.
-Liczba uczestników.
- Dane kierownika i opiekunów.
- Środek lokomocji.
b) Lista uczestników wycieczki.
-Imię i nazwisko.
- Adres zamieszkania
- Numer PESEL (przy wycieczkach zagranicznych także numer paszportu)
- Numer ubezpieczenia RUM
c) Pisemna zgoda rodziców na odbycie wycieczki przez dziecko oraz deklaracja pokrycia kosztów wycieczki.
d) Harmonogram wycieczki.
e) Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków.
f) Preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.
g) Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki.
6. Dokumentacja, o której mowa w punkcie a-g winna być przedłożona dyrektorowi Szkoły najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki celem jej zatwierdzenia.
7. Po pozytywnym zaopiniowaniu, kartę wycieczki, harmonogram oraz listę uczestników wycieczki sporządza się w dwóch egzemplarzach. Kopia pozostaje w szkolnej dokumentacji wycieczek, oryginał posiada kierownik wycieczki.
8. Kierownik wycieczki zobowiązany jest przechowywać wszelką dokumentację związaną z wycieczką (karta wycieczki, lista uczestników, regulamin, rozliczenie finansowe oraz zgody rodziców) przez okres 3 lat.
9. Kierownik wycieczki w okresie 2 tygodni po zakończeniu wycieczki przedkłada dyrektorowi szkoły krótkie sprawozdanie oraz finansowe rozliczenie z wycieczki, zaś rodzicom uczniów na najbliższym spotkaniu z rodzicami.
10. Podczas omawiania Regulaminu wycieczki z uczniami należy uwzględnić:
-sposób przygotowania się uczestników ( dokumenty, ubiór, ekwipunek, prowiant, sprzęt, przybory toaletowe itp.);
- informację zwrotną od rodziców ucznia dotyczącą stanu zdrowia dziecka, ewentualnych wskazań lekarskich - leki, częstotliwość ich podawania itp.; istotne jest podanie informacji o występowaniu choroby lokomocyjnej u dziecka;
-zasady bezpieczeństwa związane ze specyfiką wycieczki/ imprezy i postępowania w razie wypadku;
- informację dotyczącą czasu i miejsca zbiórki, przewidywanej godzinie powrotu;


IV. OBOWIĄZKI OPIEKUNA WYCIECZKI.
1. Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel albo, w uzgodnieniu z dyrektorem, inna pełnoletnia osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu.
2. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:
- współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
- nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
- nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczestnikom,
- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami,
- sprawdzenie stanu liczbowego uczestników wycieczki przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
3. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.


V. FINANSOWANIE WYCIECZEK.
1. Działalność Szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
- z odpłatności uczniów biorących w niej udział;
- ze środków pochodzących z działalności Samorządu Uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie Szkoły;
- ze środków wypracowanych przez uczniów;
- ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, a także darowizn przekazanych przez osoby fizyczne i prawne.
2.Kierownicy oraz opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów z nimi związanych. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w pkt. 1.
3. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.
4. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienie niedoboru finansowego.
5. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze - w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki.


VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH LUB IMPREZACH.
1. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom. Nadzór w tym zakresie sprawuje kierownik wycieczki.
2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek odpowiedzialny jest jej kierownik oraz wyznaczeni przez niego opiekunowie. Opieka ta ma charakter ciągły i obejmuje czas od momentu zbiórki uczniów do odbioru dziecka przez rodzica.
3. Miejscem zbiórki uczniów, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest dziedziniec szkolny.
4. Na wycieczce wykorzystującej publiczne środki lokomocji opiekę nad grupą do 15 uczniów sprawuje jedna osoba.
5. Dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę wymaganych opiekunów do jednego na 10 uczniów w klasach IV-VI i jednego na 5 uczniów w klasach I-III oraz w klasach integracyjnych. Dotyczy to min. turystyki kwalifikowanej.
6. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystycznej są objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej, a w przypadku wycieczki zagranicznej - dodatkowym ubezpieczeniem.
7. Kierownik wycieczki zapoznaje uczestników z regulaminem wycieczki oraz z innymi regulaminami (np. regulaminem Schronisk Młodzieżowych, regulaminem muzeów, poruszania się na obszarze parku narodowego itp.). Regulamin zaczyna obowiązywać po omówieniu, wyjaśnieniu oraz podpisaniu go przez uczestników.
8. Przy organizacji wycieczek środkami komunikacji publicznej, kolarskich, pieszych - kierownicy i opiekunowie zapoznają uczestników z przepisami o ruchu drogowym.
9. Wszyscy uczestnicy wycieczek rowerowych powinni posiadać karty rowerowe.
10. Przy organizowaniu wycieczek autobusowych należy uwzględnić fakt, że kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę w rytmie: 4 godz. jazdy - 1 godz. odpoczynku, 2 godz. jazdy - 30 min. odpoczynku, 2 godz. jazdy.
11. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy bezwzględnie pouczyć wszystkich jej uczestników o sposobie zachowania się w czasie nieszczęśliwego wypadku. W sytuacji wypadku kierownik i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy i sprowadzić fachową pomoc, a następnie zawiadomić dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego. Mają tu zastosowanie przepisy dotyczące wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
12. Kierownicy i opiekunowie wycieczek szkolnych zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zarządzeń przeciw epidemiologicznych oraz regulaminów obowiązujących przy korzystaniu z wszelkich urządzeń w miejscach postoju i podróży. Ponadto zaopatrują grupę w apteczkę pierwszej pomocy.
13. Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n.p.m. bez udziału wykwalifikowanego przewodnika, a także podczas bardzo złych warunków atmosferycznych (np. gołoledź, burza. śnieżyca itp.).
14. Kierownik wycieczki zobowiązany jest dzień przed wycieczką autokarową, telefonicznie powiadomić Komendę Powiatową Policji o planowanym wyjeździe (dzień, godzina wyjazdu, miejsce wyjazdu).PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KWIDZYNIE

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
4. Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
5. Statut Szkoły.


1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby placówki.
2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole organizowania jest w formie:
a) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III oraz klasach IV -VI w zakresie przedmiotów tkj.: język polski, matematyka, język angielski lub innych w zależności od potrzeb;
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, kinezyterapii, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym lub wspomagającym w zależności od zaleceń wynikających z badań przeprowadzonych przez specjalistów;
c) zajęć świetlicy terapeutycznej;
d) nauczania indywidualnego;
e) klas integracyjnych;
f) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców;
g) porad, konsultacji, warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi, zajęciami świetlicy terapeutyczne oraz nauką w klasie integracyjnej wymaga zgody rodziców.
4. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:
a) organizuje się dla uczniów posiadających zalecenie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej do udziału w takich zajęciach oraz dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego;
b) zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych;
c) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 4 do 8 uczniów;
d) ucznia nieposiadającego zalecenia PPP do zajęć, na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga szkolnego kwalifikuje Szkolny Zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda szkolny, specjalista - terapeuta lub rodzice. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
5. Zajęcia specjalistyczne - korekcyjno - kompensacyjne (dla klas I-III) lub terapii pedagogicznej (dla klas IV-VI):
a) organizuje się dla uczniów z zaleceniem do uczestnictwa w takich zajęciach na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub innej poradni specjalistycznej;
b) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej lub pedagogiki korekcyjno - kompensacyjnej;
c) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów.
6. Zajęcia logopedyczne:
a) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę;
b) w zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie posiadający zalecenie do uczestnictwa w zajęciach (opinia, orzeczenie PPP, lub innej poradni specjalistycznej) oraz uczniowie zakwalifikowani na podstawie badań przesiewowych prowadzonych we wrześniu każdego roku szkolnego przez logopedę szkolnego;
c) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej;
d) liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczestników.
7. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:
a) organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub innej poradni specjalistycznej, a także na wniosek pedagoga, psychologa, wychowawcy, nauczyciela, rodzica;
b) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 3 do 10 uczniów;
c) zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć.
8.Gimnastykę korekcyjną:
a) organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono deficyty w postawie ciała przesiewowym badaniem ortopedycznym lub innym badaniem specjalistycznym;
b) w zajęciach ponadto mogą brać udział uczniowie na wniosek rodzica lub osoby prowadzącej;
c) zajęcia prowadzą osoby posiadające kwalifikacje do gimnastyki korekcyjnej;
d) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 8 do 12 osób.
9. Kinezyterapię:
a) organizuje się dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością aparatu ruchowego, wydaną przez Powiatową Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub innego lekarza specjalistę;
b) zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji;
d) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów.
10. Zajęcia specjalistyczne indywidualne w zakresie np.: terapii pedagogicznej, rewalidacji, logoterapii, kinezyterapii lub innych terapii indywidualnych:
a) organizuje się dla uczniów posiadających zalecenie zawarte w opinii, orzeczeniu PPP lub innej poradni specjalistycznej;
b) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie danych zajęć terapeutycznych.
11. Zajęcia świetlicy terapeutycznej:
a) mają charakter integracyjnych kół zainteresowań, a uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe;
b) w ramach zajęć prowadzone są zajęcia artystyczno - użytkowe, muzyczno - taneczne, rozwijająco - wspomagające;
c) liczba uczniów w zajęciach powinna wynosić od 10 osób. Za zgodą dyrektora szkoły liczba uczestników zajęć może być niższa od określonej.
12. Nauczanie indywidualne dla ucznia:
a) organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wydanym przez PPP lub inną poradnię specjalistyczną;
b) w nauczaniu tym realizuje się treści, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia;
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem w szkole wynosi:
1) dla uczniów klas I-III od 6 do 8 godzin,
2) dla uczniów klas IV-VI od 8 do 10 godzin.
13. Klasy integracyjne:
a) stanowią w szkole formę kształcenia;
b) nabór uczniów do oddziałów integracyjnych odbywa się na pisemną prośbę ich rodziców (prawnych opiekunów), po uwzględnieniu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
c) rekrutację do klasy w ogólnie obowiązujących terminach przyjęć do szkół przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły;
d) maksymalna liczba uczniów w klasie wynosi 20, z czego od 3 do 5 uczniów stanowią uczniowie niepełnosprawni.
14. Zajęcia psychoedukacyjne:
a) organizuje się dla uczniów i dla rodziców w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju;
b) zajęcia prowadzone są przez pedagoga, psychologa, logopedę szkolnego lub innych nauczycieli posiadających przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych;
c) zajęcia prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 10 osób.
15. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli:
a) organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności wychowawczych;
b) warsztaty prowadzone są w zależności od potrzeb przez pedagoga, psychologa, oraz inni nauczycieli, a także innych zaproszonych specjalistów posiadających przygotowanie do prowadzenia zajęć. Dotyczy to także porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli.
16. Dla zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć świetlicy terapeutycznej prowadzony jest dziennik zajęć, zawierający wykaz uczniów, program pracy, tematykę przeprowadzonych zajęć, oceny uczniów oraz ich frekwencję.
17. W przypadku ucznia zakwalifikowanego do indywidualnego nauczania prowadzi się odrębnie dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania zawierający dane ucznia, program pracy, tematykę zajęć, ocenę postępów, wnioski oraz frekwencję.
18. Programy pracy:
a) winny uwzględniać deficyty występujące u uczniów i być dostosowane do ich możliwości;
b) autorem programu jest osoba prowadząca dany rodzaj zajęć;
c) program traktuje się jako obowiązujący po przedstawieniu i przyjęciu przez Radę Pedagogiczną.
19. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych lub specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.
20. O zakończeniu udzielenia pomocy decyduje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego dany rodzaj zajęć.
21. Uczestnictwo ucznia w zajęciach ma wpływ zarówno na ocenę z przedmiotu jak i na ocenę jego zachowania.
22. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne planowane są na 1 rok szkolny, z tym, że zajęcia specjalistyczne mogą być kontynuowane w kolejnych latach.
23.W ramach poszerzania oferty terapeutycznej i wspomagającej rozwój osobowy ucznia szkoła współpracuje z instytucjami takimi jak: Niepubliczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KWIDZYNIE


Procedurę sporządzono na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na dzień 12 listopada 2003 r. i tego dnia zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.


Część I.Procedura postępowania w przypadku negatywnego zachowania ucznia, który nie ukończywszy 18 lat:
- używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
- lub pali papierosy,
- lub uprawia nierząd,
- lub narusza zasady współżycia społecznego,
- lub systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego,
- lub udziela się w działalności grup przestępczych,
- lub popełnia czyn zabroniony;

NAUCZYCIEL, który uzyskał informację o jednym z wyżej wymienionych symptomów:
1. dokumentuje zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę w zeszycie uwag klasowych,
2. przekazuje informację wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń;

WYCHOWAWCA, który uzyskał informację o jednym z wyżej wymienionych symptomów:
1. informuje o fakcie dyrektora i pedagoga szkolnego,
2. wzywa do szkoły rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i przekazuje im informację dotyczącą negatywnego zachowania ucznia,
3. w obecności rodziców (prawnych opiekunów) udziela uczniowi nagany, zobowiązuje do zaniechania negatywnego postępowania,
4. rodzice (prawni opiekunowie) zostają zobowiązani do szczególnego nadzoru nad dzieckiem oraz do stałych kontaktów z wychowawcą klasy,
5. sporządza pisemne, krótkie sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z rodzicami (prawnymi opiekunami), w którym umieszcza konkretne ustalenia z nimi zawarte, pod którymi strony zamieszczają swój czytelny podpis;

DYREKTOR SZKOŁY - w przypadku dalszego negatywnego zachowania ucznia oraz po wyczerpaniu wyżej wymienionych procedur:
1. wzywa rodziców do szkoły,
2. udziela w ich obecności nagany,
3. zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania a rodziców do bezwzględnego nadzoru nad dzieckiem i cotygodniowego kontaktu z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym;

PEDAGOG SZKOLNY - w przypadku, kiedy uczeń nadal przejawia jeden z ww. wymienionych symptomów świadczących o jego demoralizacji, a rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwania do wstawiennictwa w szkole:
1. sporządza pisemną informację do sądu rodzinnego lub do policji (specjalisty ds. nieletnich),
2. kieruje wniosek o wsparcie działań wychowawczych wobec ucznia do sądu rodzinnego, opisując wszystkie zastosowane przez szkołę środki zaradcze.


Część II. Procedury postępowania w przypadku podejrzeń, że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

NAUCZYCIEL:
1. powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń,
2. odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego,
3. stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie lub zdrowie;

WYCHOWAWCA:
1. zawiadamia dyrekcję,
2. zawiadamia rodziców ucznia, którzy zostają zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły,
3. wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia,
4. dokumentuje zdarzenie w dzienniku uwag klasowych;
W przypadku odmowy rodziców dotyczącej przybycia do szkoły, po przeprowadzonych badaniach lekarskich uczeń zostaje przekazany Policji.


Część III. Procedury postępowania wobec sprawcy czynu karalnego.

NAUCZYCIEL:
1. niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,
2. przekazuje sprawcę pedagogowi lub dyrektorowi szkoły pod opiekę,
3. powiadamia rodziców ucznia,
4. ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
5. niezwłocznie powiadamia Policję gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, kradzież itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
6. zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je Policji,
7. dokumentuje zdarzenie w dzienniku uwag klasowych;

Część IV. Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego.
NAUCZYCIEL, będący na miejscu zdarzenia:
1. udziela pierwszej pomocy przedmedycznej zaś w przypadku poważnych obrażeń ciała ucznia wzywa karetkę pogotowia,
2. niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,
3. powiadamia rodziców ucznia,
4. niezwłocznie powiadamia Policję (w przypadku, gdy sprawa jest poważna i niezbędne jest zabezpieczenie śladów przestępstwa - ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia).

Miejsce zdarzenia - to obszar, na którym doszło do przestępczego działania człowieka, w wyniku którego powstały dowody i ślady tego działania.
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia polega przede wszystkim na izolacji możliwie jak największego terenu, na którym doszło do przestępczego działania sprawcy do czasu przybycia Policji. Pamiętaj:

- Nie sprzątaj śladów przestępstwa, nie dotykaj, nie dopuszczaj do tego miejsca uczniów i nauczycieli!
- Nie przeszukuj odzieży ani rzeczy ucznia podejrzanego o kradzież, chyba że zachodzi stan wyższej konieczności np. przeszukanie w celu zabrania niebezpiecznego narzędzia, którym sprawca może zrobić sobie lub innym osobom krzywdę!
- Nie odsyłaj pokrzywdzonego do domu, to ty odpowiadasz za zdrowie i życie ucznia!


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.

4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

7. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

10. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.

11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Do świetlicy przyjmuje się:

a) uczniów klas I – III, tylko dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych
b) z opieki w świetlicy korzystają także dzieci dojeżdżające, oczekujące na rozpoczęcie lekcji lub na odjazd autobusu.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej).

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 7:00 – 16:00.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świetlicy i zobowiązuję się go przestrzegać. Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka i jednocześnie biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Kwidzyn, dnia……………………. Podpis rodziców/opiekunów

Copyright © 2010-2012 www.sp6.kwidzyn.pl
All Rights Reserved
y