Kalendarz wydarzeń

loader

Do końca wakacji pozostało:

(start: 29.06.2013)

Stawiamy na bezpieczeństwo!

Certyfikat Strona Przyjazna Dzieciom CERTYFIKAT bezpiecznego Internetu ArcaVir

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Artykuły

 Przepraszamy!

Strona w przebudowie

Witamy wszystkich po wakacjach!
Rozpoczynamy naukę w roku szkolnym 2014/2015.
W dniu 1 września odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.
Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia, która ukazała się w Telewziji Kwidzyńskiej.
Zapraszamy również do zaglądania do galerii.
http://www.tv-kwidzyn.pl/6,686-witaj_szkolo!.html

Zmiany dotyczące uczniów i rodziców w roku szkolnym 2014/2015:

(z listu Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostowskiej)

 1. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz Elementarz”, podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Uczniowie niewidomi, słabowidzący, mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają adaptacje Naszego Elementarza opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN.
 3. Rodzice pierwszoklasistów mogą wyrazić opinię o zestawie podręczników
  i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli.
 4. Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut.
 5. Uczeń ma prawo do nauki we własnym tempie. Wymagania edukacyjne określone
  w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej (likwidacja wymagań na zakończenie klasy pierwszej).
 6. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mają możliwość współpracy
  z nauczycielem w tym zakresie.
 7. Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy domowej podczas pobytu w świetlicy oraz korzystania z zajęć dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Możliwe będzie odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko na wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia.
 9. Nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli rodzice dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenia umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym złożą wniosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą.
 10. Uczniowie niewidomi i słabowidzący otrzymują adaptacje podręczników dostępnych na rynku, opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN (zgodnie
  z zapotrzebowaniem złożonym przez szkołę); organy prowadzące szkoły, do których uczęszczają uczniowie niewidomi mogą otrzymać od MEN dodatkowe środki finansowe na wydruk podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (zawierają w tym celu odpowiednio porozumienia lub umowy z MEN)
 11. Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć wniosek
  w dowolnym momencie roku szkolnego.
 12. Uczniowie będą mieć prawo do legitymacji szkolnej z numerem PESEL, co ułatwi dostęp np. do świadczeń zdrowotnych.
 13. Uczniowie mają prawo do miejsca w bursie w kolejnych latach edukacji bez konieczności corocznej rekrutacji.
 14. Rodzice nie będą musieli obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, ponieważ ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich, także dla uczniów; w związku z tym, planowane jest również zniesienie od 1 września 2014r. obowiązku ubezpieczenia NNW dla uczniów w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju.
 15. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna"; w poprzednich latach pomoc otrzymywali tylko uczniowie słabowidzący, z upośledzeniem umysłowym
  i  niesłyszący.
 16. Uczniowie z rodzin dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mają prawo do zasiłku losowego na cele edukacyjne lub do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego.
 17. Niepełnosprawny wychowanek innej formy wychowania przedszkolnego ma prawo do kształcenia specjalnego zorganizowanego również w innej formie wychowania przedszkolnego.
 18. Dzieci w przedszkolach mogą uczyć się języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego w oparciu o treści dostosowane do ich wieku (podstawa programowa wychowania przedszkolnego została uzupełniona w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do nauki języka mniejszości narodowych,  etnicznych oraz języka regionalnego).


Zmiany później obowiązujące:

 1. Od 1 września 2015 dzieci 5-letnie, a od 1 września 2017 roku – wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą korzystały z obowiązkowych
  i bezpłatnych zajęć językowych.
 2. Od roku szkolnego 2015/2016 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego będą mieli uczniowie klas I, II i IV  szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.
 3. Od roku szkolnego 2017/2018 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych będą mieli wszyscy uczniowie szkół podstawowych
  i gimnazjum.
 4. Rodzice uczniów będą mieli prawo do wyrażania opinii o zestawie podręczników
  i materiałów edukacyjnych oraz o materiałach ćwiczeniowych proponowanych przez nauczycieli.

 

Zmiany planowane:

 1. Od roku szkolnego 2015/2016 uczeń-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb; dostosowania te obejmą m.in. prawo do wydłużenia czasu przeprowadzania egzaminu, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego.
 2. Od roku szkolnego 2015/2016 prace maturalne uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią będą sprawdzane centralnie w zespole egzaminatorów z udziałem specjalisty terapeuty z zakresy dyskalkulii i akalkulii.
 3. Od roku szkolnego 2015/2016 oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej będą obowiązkowo sporządzane w formie opisowej, a w przypadku starszych uczniów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,   szkoła będzie mogła zdecydować o stosowaniu formy opisowej dla ocen bieżących
  i klasyfikacyjnych.
 4. Zakazane będzie pobieranie opłat od rodziców w sytuacji funkcjonowania
  w szkole dziennika elektronicznego.
 5. Uproszczone zostaną zasady funkcjonowania rady rodziców poprzez wprowadzenie
  3-letniej kadencji.
 6. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą musiały wydawać orzeczenia w określonych terminach; obecnie uzyskanie orzeczenia czasami trwa wiele miesięcy.

 

Jednocześnie przypominamy, że:  

 1. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w określonym w przepisach terminie (30 dni od złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni).
 2. Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach bez konieczności posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane przez nauczyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole.
 3. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do uczestniczenia w opracowaniu
  i modyfikacji programu (IPET) oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzic ma prawo do otrzymania kopii programu na jego wniosek.
 4. Rodzic dziecka niepełnosprawnego  lub pełnoletni uczeń mają prawo wnioskować o współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznej z przedszkolem, szkołą lub placówką w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia.
 5. Uczeń, który odbywa praktyczną naukę zawodu w miejscowości poza jego miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły ma prawo do:

-        zwrotu równowartości kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, jeśli ma możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania

-        nieodpłatnego zakwaterowania i opieki oraz ryczałtu na wyżywienie, jeśli codzienny dojazd nie jest możliwy. Wysokość ryczałtu nie może być niższa niż 40 proc. diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (nie mniej niż 12 zł).

 1. Uczeń ma również prawo do:

-        odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,

-        pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

-        nieodpłatnych posiłków profilaktycznych i napojów przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy dla ucznia w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

 1. Tzw. zajęcia dodatkowe w przedszkolu nie mogą wiązać się z ponoszeniem przez rodziców dodatkowych opłat.
 2. Rodzice mają prawo do informacji o treści nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.
 3. Rodzice mają wpływ na realizowane w przedszkolach i szkołach programy wychowawcze.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2014 godzina 900

Drodzy Rodzice uczniów przyszłorocznych klas I.

Jest nam niezmiernie miło, że wybraliście Państwo naszą szkołę. Aby współpraca spełniła Państwa oczekiwania oraz wspierała rozwój Waszego dziecka, prosimy o zakup: stroju na WF (czarne lub granatowe spodenki, biały T-shert, białe skarpetki oraz obuwie sportowe z jasną, gumową podeszwą). Planowana jest konsultacja z rodzicami w sprawie ewentualnej zmiany dotychczasowego mundurka – koszuli. Na miesiąc wrzesień proszę zakupić koszulkę z krótkim rękawem w kolorze chabrowym (T-shirt jest częścią składową mundurka).

Proszę także zaopatrzyć swoje pociechy w potrzebne materiały, przybory i pomoce szkolne:

ołówek, gumka, temperówka, nożyczki, klej, kolorowe kredki ołówkowe, pastele olejne, farby plakatowe, kubek do wody, pędzelek, blok rysunkowy, blok techniczny, ryza białego papieru ksero, dwie mniejsze ryzy papieru kolorowego (w dowolnych kolorach).

Dodatkowo należy zakupić:

16.kartkowe zeszyty: 2 szt. w trzy linie, 2 szt. w kratkę, 1szt. 32.kartkowy w kratkę.

Zgodnie z nowymi aktami prawnymi (www.naszelementarz.men.gov.pl/akty-prawne), niezbędne podręczniki dzieci otrzymają bezpłatnie we wrześniu.

Informacje dotyczące podręczników i organizacji nowego roku szkolnego znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.sp6.kwidzyn.pl., w sekretariacie oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji woli uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii, etyki i dostarczenie jej do sekretariatu szkoły do 10 lipca 2014 r.

Jeszcze raz dziękujemy, że zaufaliście Państwo naszym nauczycielom. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby dzieci w „Szóstce” czuły się bezpieczne i szczęśliwe.

Życzymy słonecznych i przyjemnych wakacji.

Do zobaczenia 1 września 2014 r.

Lidia Nowacka – dyrektor szkoły.


Kwidzyn, dnia …………………

 

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach z religii, etyki

 

Oświadczam, że mój syn/ córka ...................................................................................................

                                                                                                     (imię i nazwisko ucznia)

będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia”*

będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „etyka”*

nie będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia” oraz etyka”*

.........................................

podpis

Uwaga: Deklaracja obowiązuje w okresie nauki w szkole.

*podkreślić właściwą odpowiedź

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W związku z deklaracją braku uczestnictwa w zajęciach religii, etyki proszę o zwalnianie mojego syna/ córki z obecności w szkole w czasie lekcji religii, bądź etyki, jeżeli przypadają na pierwsze lub ostatnie godziny w planie. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w tym czasie.

W sytuacji, gdy ww. zajęcia odbywać się będą pomiędzy innymi obowiązkowymi zajęciami w szkole moje dziecko będzie znajdowało się pod opieką wychowawcy świetlicy, bibliotekarza, pedagoga, psychologa  lub innego nauczyciela.

.........................................

podpis

Podkategorie

Copyright © 2010-2012 www.sp6.kwidzyn.pl
All Rights Reserved
y