Kalendarz wydarzeń

loader

Do końca wakacji pozostało:

(start: 29.06.2013)

Stawiamy na bezpieczeństwo!

Certyfikat Strona Przyjazna Dzieciom CERTYFIKAT bezpiecznego Internetu ArcaVir

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

Artykuły

Zmiany dotyczące uczniów i rodziców w roku szkolnym 2014/2015:

(z listu Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostowskiej)

 1. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej otrzymają bezpłatnie podręcznik „Nasz Elementarz”, podręcznik lub inny materiał edukacyjny do języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Uczniowie niewidomi, słabowidzący, mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, otrzymają adaptacje Naszego Elementarza opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN.
 3. Rodzice pierwszoklasistów mogą wyrazić opinię o zestawie podręczników
  i materiałów ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli.
 4. Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut.
 5. Uczeń ma prawo do nauki we własnym tempie. Wymagania edukacyjne określone
  w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej dotyczą ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej (likwidacja wymagań na zakończenie klasy pierwszej).
 6. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mają możliwość współpracy
  z nauczycielem w tym zakresie.
 7. Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy domowej podczas pobytu w świetlicy oraz korzystania z zajęć dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Możliwe będzie odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko na wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia.
 9. Nie będzie wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli rodzice dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenia umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym złożą wniosek o edukację poza przedszkolem lub szkołą.
 10. Uczniowie niewidomi i słabowidzący otrzymują adaptacje podręczników dostępnych na rynku, opracowane na zlecenie i ze środków finansowych MEN (zgodnie
  z zapotrzebowaniem złożonym przez szkołę); organy prowadzące szkoły, do których uczęszczają uczniowie niewidomi mogą otrzymać od MEN dodatkowe środki finansowe na wydruk podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (zawierają w tym celu odpowiednio porozumienia lub umowy z MEN)
 11. Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć wniosek
  w dowolnym momencie roku szkolnego.
 12. Uczniowie będą mieć prawo do legitymacji szkolnej z numerem PESEL, co ułatwi dostęp np. do świadczeń zdrowotnych.
 13. Uczniowie mają prawo do miejsca w bursie w kolejnych latach edukacji bez konieczności corocznej rekrutacji.
 14. Rodzice nie będą musieli obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, ponieważ ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich, także dla uczniów; w związku z tym, planowane jest również zniesienie od 1 września 2014r. obowiązku ubezpieczenia NNW dla uczniów w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju.
 15. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna"; w poprzednich latach pomoc otrzymywali tylko uczniowie słabowidzący, z upośledzeniem umysłowym
  i  niesłyszący.
 16. Uczniowie z rodzin dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mają prawo do zasiłku losowego na cele edukacyjne lub do wyjazdu edukacyjno-terapeutycznego.
 17. Niepełnosprawny wychowanek innej formy wychowania przedszkolnego ma prawo do kształcenia specjalnego zorganizowanego również w innej formie wychowania przedszkolnego.
 18. Dzieci w przedszkolach mogą uczyć się języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego w oparciu o treści dostosowane do ich wieku (podstawa programowa wychowania przedszkolnego została uzupełniona w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do nauki języka mniejszości narodowych,  etnicznych oraz języka regionalnego).


Zmiany później obowiązujące:

 1. Od 1 września 2015 dzieci 5-letnie, a od 1 września 2017 roku – wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą korzystały z obowiązkowych
  i bezpłatnych zajęć językowych.
 2. Od roku szkolnego 2015/2016 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego będą mieli uczniowie klas I, II i IV  szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.
 3. Od roku szkolnego 2017/2018 prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych będą mieli wszyscy uczniowie szkół podstawowych
  i gimnazjum.
 4. Rodzice uczniów będą mieli prawo do wyrażania opinii o zestawie podręczników
  i materiałów edukacyjnych oraz o materiałach ćwiczeniowych proponowanych przez nauczycieli.

 

Zmiany planowane:

 1. Od roku szkolnego 2015/2016 uczeń-cudzoziemiec będzie miał prawo przystąpienia do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb; dostosowania te obejmą m.in. prawo do wydłużenia czasu przeprowadzania egzaminu, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego.
 2. Od roku szkolnego 2015/2016 prace maturalne uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią będą sprawdzane centralnie w zespole egzaminatorów z udziałem specjalisty terapeuty z zakresy dyskalkulii i akalkulii.
 3. Od roku szkolnego 2015/2016 oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej będą obowiązkowo sporządzane w formie opisowej, a w przypadku starszych uczniów szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,   szkoła będzie mogła zdecydować o stosowaniu formy opisowej dla ocen bieżących
  i klasyfikacyjnych.
 4. Zakazane będzie pobieranie opłat od rodziców w sytuacji funkcjonowania
  w szkole dziennika elektronicznego.
 5. Uproszczone zostaną zasady funkcjonowania rady rodziców poprzez wprowadzenie
  3-letniej kadencji.
 6. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą musiały wydawać orzeczenia w określonych terminach; obecnie uzyskanie orzeczenia czasami trwa wiele miesięcy.

 

Jednocześnie przypominamy, że:  

 1. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do otrzymania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w określonym w przepisach terminie (30 dni od złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni).
 2. Uczeń ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach bez konieczności posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wystarczy rozpoznanie dokonane przez nauczyciela lub specjalistę w przedszkolu lub szkole.
 3. Rodzic lub pełnoletni uczeń mają prawo do uczestniczenia w opracowaniu
  i modyfikacji programu (IPET) oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzic ma prawo do otrzymania kopii programu na jego wniosek.
 4. Rodzic dziecka niepełnosprawnego  lub pełnoletni uczeń mają prawo wnioskować o współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznej z przedszkolem, szkołą lub placówką w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego ucznia.
 5. Uczeń, który odbywa praktyczną naukę zawodu w miejscowości poza jego miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły ma prawo do:

-        zwrotu równowartości kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej, jeśli ma możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania

-        nieodpłatnego zakwaterowania i opieki oraz ryczałtu na wyżywienie, jeśli codzienny dojazd nie jest możliwy. Wysokość ryczałtu nie może być niższa niż 40 proc. diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (nie mniej niż 12 zł).

 1. Uczeń ma również prawo do:

-        odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,

-        pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

-        nieodpłatnych posiłków profilaktycznych i napojów przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy dla ucznia w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

 1. Tzw. zajęcia dodatkowe w przedszkolu nie mogą wiązać się z ponoszeniem przez rodziców dodatkowych opłat.
 2. Rodzice mają prawo do informacji o treści nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.
 3. Rodzice mają wpływ na realizowane w przedszkolach i szkołach programy wychowawcze.

Drodzy Rodzice uczniów przyszłorocznych klas I.

Jest nam niezmiernie miło, że wybraliście Państwo naszą szkołę. Aby współpraca spełniła Państwa oczekiwania oraz wspierała rozwój Waszego dziecka, prosimy o zakup: stroju na WF (czarne lub granatowe spodenki, biały T-shert, białe skarpetki oraz obuwie sportowe z jasną, gumową podeszwą). Planowana jest konsultacja z rodzicami w sprawie ewentualnej zmiany dotychczasowego mundurka – koszuli. Na miesiąc wrzesień proszę zakupić koszulkę z krótkim rękawem w kolorze chabrowym (T-shirt jest częścią składową mundurka).

Proszę także zaopatrzyć swoje pociechy w potrzebne materiały, przybory i pomoce szkolne:

ołówek, gumka, temperówka, nożyczki, klej, kolorowe kredki ołówkowe, pastele olejne, farby plakatowe, kubek do wody, pędzelek, blok rysunkowy, blok techniczny, ryza białego papieru ksero, dwie mniejsze ryzy papieru kolorowego (w dowolnych kolorach).

Dodatkowo należy zakupić:

16.kartkowe zeszyty: 2 szt. w trzy linie, 2 szt. w kratkę, 1szt. 32.kartkowy w kratkę.

Zgodnie z nowymi aktami prawnymi (www.naszelementarz.men.gov.pl/akty-prawne), niezbędne podręczniki dzieci otrzymają bezpłatnie we wrześniu.

Informacje dotyczące podręczników i organizacji nowego roku szkolnego znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.sp6.kwidzyn.pl., w sekretariacie oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji woli uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii, etyki i dostarczenie jej do sekretariatu szkoły do 10 lipca 2014 r.

Jeszcze raz dziękujemy, że zaufaliście Państwo naszym nauczycielom. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby dzieci w „Szóstce” czuły się bezpieczne i szczęśliwe.

Życzymy słonecznych i przyjemnych wakacji.

Do zobaczenia 1 września 2014 r.

Lidia Nowacka – dyrektor szkoły.


Kwidzyn, dnia …………………

 

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa w zajęciach z religii, etyki

 

Oświadczam, że mój syn/ córka ...................................................................................................

                                                                                                     (imię i nazwisko ucznia)

będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia”*

będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „etyka”*

nie będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia” oraz etyka”*

.........................................

podpis

Uwaga: Deklaracja obowiązuje w okresie nauki w szkole.

*podkreślić właściwą odpowiedź

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W związku z deklaracją braku uczestnictwa w zajęciach religii, etyki proszę o zwalnianie mojego syna/ córki z obecności w szkole w czasie lekcji religii, bądź etyki, jeżeli przypadają na pierwsze lub ostatnie godziny w planie. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w tym czasie.

W sytuacji, gdy ww. zajęcia odbywać się będą pomiędzy innymi obowiązkowymi zajęciami w szkole moje dziecko będzie znajdowało się pod opieką wychowawcy świetlicy, bibliotekarza, pedagoga, psychologa  lub innego nauczyciela.

.........................................

podpis

 

Patronat Honorowy:

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, POMORSKI KURATOR OŚWIATY, PRZECZNIK PRAW DZIECKA, OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BURMISTRZ MIASTA KWIDZYNA

Patronat medialny:

TV Gdańsk, TV Kwidzyn, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki

Nasi partnerzy:

to Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie - placówki o charakterze integracyjnym, które podobnie, jak nasza szkoła przygotowały interesujące wystawy prac pod hasłem: Pomysłowy uczeń, twórczy nauczyciel, aktywny rodzic.

Liczba uczestników

W dwudniowym przedsięwzięciu uczestniczyło łącznie ponad 1121 osób, w tym

766 osób z SP6 (687 uczniów, 63 nauczycieli, 16 pracowników)

oraz 418 osób spoza szkoły:

 • ok. 86 rodziców uczniów,

 • 87 przyszłych pierwszoklasistów i ok. 127 rodziców przyszłych pierwszoklasistów,

 • 56 nauczycieli z innych placówek,

 • 13 wykładowców i prowadzących warsztaty,

 • 24 gości prowadzących warsztaty lub pokazy dla dzieci,

 • ok. 23 gości zaproszonych na kongres,

 • 2 wolontariuszy.

Piątek 23 maja i sobota 24 maja 2014 r. to dni, które w kreatywny sposób przyczyniły się do integracji środowiska szkolnego w społeczności Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie.

Pierwszy dzień (23 maja 2014 r.) - dedykowany dzieciom i rodzicom.

Głównym punktem był Piknik Edukacyjny Edu-Funowe Szaleństwo Naukowe. Rodzice mogli wziąć udział w twórczej edukacji dzięki lekcjom otwartym, podczas których nauczyciele wraz z uczniami dawali upust swoim pomysłom (np. Ciekawe historie – tworzymy słuchowisko radiowe; Świat jest ciekawy. Badanie powietrza; W kalendarzu jest taki dzień (A. Karatysz, Z. Cieślakowska, J. Kichciak); Mam wyjątkowe imię (W. Hillar); Kreatywne zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Czarodziejska Chatka - utrwalenie prawidłowej wymowy „r”w sylabach i wyrazach(K. Dubieniecka); Muzyczne opracowanie piosenki „Pani wiosna”(J. Kierlin-Serocka); Nauczanie i doskonalenie elementów technicznych piłki siatkowej w formie zabawowo - zadaniowej (Z. Kobus)). Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach: Tworzenie testów i wykorzystywanie zestawu pilotów do testowania - Program Flow(I. Leśkiewicz, M. Pomierska)i szkoleniu: Radzenie sobie z przykrymi emocjami w pracy nauczyciela (S. Marecki).

Przez cały dzień uczniowie brali aktywny udział w zajęciach zorganizowanych przez Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy z Gdyni oraz nauczycieli „Szóstki”. EduFun przygotował stanowiska fizyki (ciśnienie, elektryczność, ekobakterie, pokazy specjalne z azotem, warsztaty konstruktorskie), siłowe (równowagi), anatomii człowieka (badanie DNA) oraz doświadczenia chemiczne w kuchni. Nauczyciele na zajęciach kreatywnie angażowali uczniów (Porusz umysł i ciało) organizowali zabawy twórcze w Sali doświadczania świata. Warsztaty ekologiczne prowadziła zaprzyjaźniona Eko-Inicjatywa – kwidzyńskie stowarzyszenie podejmujące działania służące rozwojowi lokalnemu w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dzieci mogły uzyskać informacje na temat recyklingu oraz ekosystemu. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat otaczającego ich świata poprzez zabawę i ciekawe doświadczenia. Swoje stoisko miały również Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kwidzyna. Niezwykle ważne były pokazy „Ratujemy i uczymy ratować”, które prowadzili ratownicy medyczni i studenci pielęgniarstwa PSW w Kwidzynie. Także sztukę obrony zaprezentowali policjanci z KRP w Kwidzynie. Czuliśmy wsparcie Straży Miejskiej.

Uczestnicy Dni Integracji w SP6 mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców - w swojskiej chacie: apetyczne, kolorowe kanapeczki i tradycyjny chleb ze smalcem, a rodzicielska kawiarenka kusiła wyśmienitymi wypiekami mam, zachęcała do wypicia kawy lub herbaty oraz orzeźwiających naturalnych soków i wody źródlanej. W przerwach odbywały się popisy wokalne i muzyczne „dużych i małych”. Dzieci z klas starszych oglądały wzruszający film „Summerhill” o pierwszej, najstarszej szkole demokratycznej w Anglii, zaś dla młodszych były przygotowane filmiki o tematyce kreatywnej. Nad niezakłóconą projekcją czuwali młodzi wolontariusze.

Gościliśmy przyszłych pierwszoklasistów z rodzicami. Zaproponowaliśmy im specjalne zabawy na placu zabaw, 5 zręcznościowych torów przeszkód, „dmuchawce”, jeździki. Mogły wziąć także udział w warsztatach dotyczących recyklingu (Wytwarzanie przedmiotów użytkowych i zabawek z odpadów oraz ekologicznych; Ziemia – niebieska planeta – dbałość o środowisko naturalne, zdrowy tryb życia i ochrona zasobów przyrodniczych). Ponadto dla rodziców i pedagogów poszukujących twórczych rozwiązań w edukacji odbywały się warsztaty, które stanowiły wstęp do działań kongresowych (Gry edukacyjne jako narzędzie stymulowania myślenia i nawiązania kontaktu z dzieckiem – Marian Chwastniewski; Czy wystarczy 5 minut dziennie? Jak uczyć skutecznie? – Danuta Chwastniewska, STiE Wyspa, Sopot; Czy potrafię słuchać swoje dziecko? – psycholog Wiktor Orzechowski, Life Improve, Kwidzyn; Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny – neurologopedaAlina Kłos, logopeda Karolina Dubieniecka, SP6 Kwidzyn; Kreatywne pisanie tekstów literackich – oligofrenopedagogAneta Karatysz, SP6 Kwidzyn; Jak nauczyć dziecko uczenia się. Rodzice jako partnerzy w szkole - rozmowy z rodzicami uczniów – psychologEwa Rubaj - Biskupska, pedagog Joanna Burandt - Oprawa, SP6 Kwidzyn; Wspieranie rozwoju dziecka 6-letniego - wskaźniki efektywnego nauczania – metodyk edukacji wczesnoszkolnejZofia Cieślakowska, SP6 Kwidzyn; Nowa formuła sprawdzianu klas 6 w 2015 r. – metodyk nauczania języka polskiegoDanuta Chodorowska, koordynator zespołu lingwistycznego Mirosława Makul, SP6 Kwidzyn).

Bardzo ważnym elementem Dni Integracji w SP6 były międzynarodowe warsztaty kulturowe prowadzone przez naszych gości zza granicy, którzy po raz pierwszy przyjechali do Polski z różnych stron świata. Przez tydzień poprzedzający kongres prowadzili zajęcia w języku angielskim - Eva Gao z Chin, William Gottardi z Brazylii, Nathalie Godek z Kanady oraz Harshat Lingam z Indii. Realizowali zadania w ramach projektu Enjoy My Origin Expansion (AIESEC), m.in. zapoznawali uczniów z tradycjami i kulturą swoich krajów. Dzięki temu dzieci obcowały z językiem angielskim, a jednocześnie poszerzały horyzonty kulturowe. Nakręcony podczas warsztatów krótki film został zaprezentowany kolejnego dnia, na VI Międzynarodowym Kongresie Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji.

Dzień drugi (24 maja 2014 r.)

VI Międzynarodowy Kongres Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji Kreatywni w Szkole - Kreatywni w Życiu.

Przedsięwzięcie adresowane było przede wszystkim do pedagogów pracujących na rzecz integracji, rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 3 oraz rodziców przyszłych pierwszoklasistów. W imprezie wzięli udział nauczyciele ze szkół i placówek miasta i powiatu oraz goście z Warszawy, Poznania, Swarzędza, Włocławka, Torunia, Olsztyna, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Starogardu Gdańskiego.

Kongres inaugurował występ flażoletowy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie przygotowani przez nauczycielki Jolantę Kubiak, Marzenę Strociak, Joannę Kierlin- Serocką.

Moderatorami I i II części kongresu byli: Danuta Chodorowska i Karol Dziuba – nauczyciele SP6. Kongres rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Lidia Nowacka, która wprowadziła zebranych w tematykę kongresu, czyli szeroko pojętą kreatywność, jej rolę w edukacji i kształtowaniu młodych umysłów. Następnie wystąpiła Dorota Dziamska z PCO Poznań z wykładem Kreatywność jako efekt edukacji. Rozważania o mechanizmach metod aktywizujących. Przedstawiła kreatywność przejawiającą się w wykorzystaniu origami na lekcji matematyki.

Kolejnym prelegentem był Sebastian Wasiołka z ORE, Young Digital Planet SA, który omówił nowe trendy w edukacji w prelekcji Wsparcie w organizacji inkluzyjnych rozwiązań w edukacji.

Marcin Polak, twórca i redaktor naczelny portalu o nowoczesnej edukacji Edunews.pl, w swojej prezentacji Mobilna edukacja. Jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonów i tabletów, ukazał kreatywność w wykorzystywaniu sprzętu elektronicznego na lekcji.

Prezes Stowarzyszenia Twórczego i Edukacyjnego WYSPA Marian Chwastniewski, w wykładzie Jak pobudzić twórcze myślenie dziecka? zapoznał słuchaczy z rozwiązaniami, jakie proponują młodzi ludzie w konkursie Wyspa zagadek.

Przy okazji swojego wystąpienia zaprezentował fragment filmiku, w którym zabrała głos prof. Bauman z UG (nie mogła do nas przyjechać). Danuta Chwastniewska ze STiE „Wyspa”, współpracująca także z prof. Bauman, objaśniła arkana kreatywnego uczenia i nauczania w prelekcji Neurodydaktyka, czyli uczenie się i nauczanie przyjazne mózgowi.

Monika Gołubiew - dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gdańsku, były wizytator KO, koordynator wychowania i kształcenia integracyjnego w woj. pomorskim, poruszyła zagadnienie ucznia trudnego i jego funkcjonowania w szkole z uwzględnieniem aspektu kreatywności tych dzieci w wykładzie Praca z uczniami potrzebującymi szczególnego wsparcia w procesie swojej edukacji.

Wskazówki do twórczej pracy z uczniem zdolnym, zwracając uwagę na indywidualny tok i program nauczania przekazała Ewa Śmiejkowska z Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego i dyrektor PP-P w Kwidzynie.

Studenci z programu AIESEC, którzy gościli w naszej szkole, przedłożyli konkluzje po tygodniu pracy z uczniami. Deklarowali oni zainteresowanie pracą w szkole. Z przygotowanej wspólnej prezentacji i wypowiedzi można było wywnioskować, że kreatywność w pracy z uczniami przekłada się na efektywność przyswajania wiedzy. Uczniowie bardzo aktywnie i efektywnie uczestniczyli w prowadzonych przez gości warsztatach.

Druga część kongresu dotyczyła modeli dobrych praktyk - kreatywnych form integracji w edukacji na świecie. Dyrektor Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie Maria Botwicz, zaprezentowała przykłady wsparcia ze strony jednostek pozaszkolnych w Bonn i Hennef.

Poza niektórymi różnicami w systemie edukacji, uwagę zwracają alternatywne szkoły podstawowe w Szwecji, obowiązki rodziców względem szkoły. Szkoła powinna być harmonijnym, twórczym i spokojnym miejscem do nauki wszystkich uczniów.

Alina Kłos z SP6 – przedstawiła wycinek pracy szkoły amerykańskiej i polskiej. Zaprezentowana została Szkoła Polska im. M. Kopernika w Houston, w stanie Texas, której dyrektorem jest kwidzynianka Hanna Tomaszkiewicz. Szkoła ta w szczególnie kreatywny sposób pobudza polskość w dzieciach emigrantów.

Podczas drugiej sesji pojawił się temat inkluzji w brytyjskim systemie edukacyjnym, na przykładzie Katolickiej Szkoły Podstawowej Św. Rafaela w Londynie – z którą zapoczątkowaliśmy wymianę doświadczeń.

Podsumowaniem przykładu dobrych praktyk był film przygotowany przez nauczycielkę szkoły Ewę Wiercińską, która przedstawiła kreatywną integrację w „Szóstce”.

Istotnym punktem kongresu był udział w warsztatach prowadzonych przez zaproszonych prelegentów. Odbyły się wszystkie zaplanowane warsztaty:

1. Kluczowe czynniki wspierające dobre praktyki w kształceniu kreatywności uczniów zdolnych-M.Chwastniewski, Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne „Wyspa”, Sopot

2. Jak wykorzystać wiedzę o mózgu w codziennej praktyce szkolnej?- D. Chwastniewska, STiE Wyspa, Sopot

3. Najnowsze trendy w edukacji w Polsce i na świecie - S. Wasiołka, Young Digital Planet SA,

4. Warsztaty Umiejętności Życiowych - M. Kulesza, Fundacja Edukacja Dla Bezpieczeństwa, Warszawa

5. Efektywne Metody Umuzykalniania -W.Wietrzyński, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania, Swarzędz

6. Mobilna edukacja. Jak wykorzystać potencjał edukacyjny nowoczesnych telefonów i tabletów - M.Polak, Edunews.pl, Warszawa,

7. Zwykłe i niezwykłe zabawy słowem -A. Czyżewska, PPP, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, Kwidzyn

8. Kreatywność jako efekt edukacji. Rozważania o mechanizmach metod aktywizujących -D. Dziamska, Polskie Centrum Origami, Poznań

9. Rola nauczyciela w kreatywnej szkole – W. Orzechowski, Life Improve, Kwidzyn

Dzięki prelegentom cele kongresu, czyli uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz tworzenie przyjaznego środowiska w szkole i warunków do kreatywnego rozwoju każdego dziecka, a także podkreślenie istoty integracji zostały osiągnięte. Poruszyli oni w swoich wykładach najważniejsze aspekty kreatywności w życiu zarówno szkolnym, jak i codziennym.

Uczestnicy VI Międzynarodowego Kongresu Pedagogów Pracujących na Rzecz Integracji otrzymali wskazówki do tego, jak znaleźć klucz do doskonałej edukacji. Kluczem tym jest rozwój osobisty. Każdy z nas – pedagogów – powinien pamiętać, że nauczyciel, doskonaląc własne kompetencje, rozwija kreatywność swoich uczniów, efektywnie rozwiązuje z nimi zadania i problemy. Twórczy nauczyciel daje uczniowi pomysł na życie, a rodzica zbliża do szkoły.Kreatywni uczniowie są gotowi do tworzenia oryginalnych pomysłów i nieszablonowego myślenia, zdolni do twórczej dyskusji. Stanowią dla nas, pedagogów, źródło natchnienia i większego rozwoju twórczego: Kreatywni w szkole – kreatywni w życiu.

 

„Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”,  to nowy, ogólnopolski, projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nasza Szkoła jako jedna z 1034 szkół i przedszkoli z całej Polski bierze udział w  tym projekcie.
Projekt  jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie  nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku.

Uczestnicy projektu w składzie:
2 uczniów: Marek Serocki, Filip Filipczak
2 rodziców: Iwona Srożak, Joanna Burandt – Oprawa
2 nauczycieli: Maria Czerwińska, Stanisław Marecki od listopada 2013 r. do czerwca 2014 brali udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach i warsztatach.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań, które zostaną  upowszechnione w postaci podręczników.

Nauczycielom wyjaśniono  znaczenie roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.
Uczniowie poznali uprawnienia i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasady skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami.
Rodzice poznali uprawnienia rad rodziców, prawa rodziców w szkole, dobre praktyki działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasady skutecznej współpracy z dyrekcją.

Efektem  szkoleń będzie opracowany wspólnie Szkolny Projekt Aktywnej Współpracy SPAW.

Pierwsze działania już zrealizowaliśmy lub realizujemy. Odbyły się debaty rodziców, nauczycieli oraz uczniów, konsultacje w sprawie projektu współpracy. Trwają taneczne przerwy, przeprowadziliśmy konkurs na nowy strój uczniowski, zmieniliśmy operatora e- dziennika . projekt SPAW.
Przedstawiamy zarys projektu, który planujemy opracować do końca września 2014
 (logo wykonaneprzez Marka Serockiego.) można je umieścić

Tytuł:  Styl Życia Na 6 

Hasło przewodnie to zdrowy styl życia, a wiec ruch,  zdrowe odżywianie,  atmosfera sprzyjająca uczeniu się i efektywnemu odpoczynkowi.

Realizacja:

We wrześniu SU przeprowadzi debatę na temat szkodliwości hałasu, uczniowie zaproponują sposoby ograniczenia hałasu w szkole.

Wyznaczymy „ciche kąciki”, w których uczniowie będą mogli czytać książki i czasopisma.

Chcemy zakupić  miernik hałasu i umieścić go na korytarzu, aby uczniowie obserwowali  natężenie hałasu.

Zorganizujemy dzień ciszy. Poprosimy rodziców, aby dostarczyli zatyczki do uszu .
Każda druga przerwa jest przerwa śniadaniową,  w czasie której  uczniowie  jedzą owoce i piją mleko, a nauczyciele  dbają, aby uczniowie spożywali drugie śniadanie.

W czasie dużych przerw uczniowie będą tańczyć układy taneczne przygotowane przez kolejne klasy. W ciepłe dni na tarasie,  jesienią i zimą na korytarzu do układów wyświetlanych na monitorach. Rodzice przygotowują muzykę,  nauczyciele zadbają o to, aby ich uczniowie stosowali się do grafiku tańców.

We  wrześniu  instruktorzy Centrum Tańca Szczepan  nauczą uczniów  naszej szkoły układu tanecznego. Uczniowie nauczą go swoich kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz  rodziców. Układ będzie wykonywany w każdym miejscu szkoły i przez  różne grupy. W każdej sali utwór będzie dostępny. Będziemy nagrywać poszczególne wykonania. Wiosną układ zostanie wykonany przez wszystkich uczniów w towarzystwie rodziców , nauczycieli i innych osób. Powstanie film prezentujący proces uczenia się układu i efekt końcowy.

Układ zostanie zaprezentowany podczas Dni Integracji i Kongresu Pedagogów . Na zaproszenie szkoły przyjedzie wojskowa grupa flażolecistów z USA, która razem z uczniami grającymi na tym instrumencie przemaszeruje przez miasto. W paradzie wezmą udział rodzice grając na bębenkach.

Rodzice przygotują też  zdrowe kanapki, które będą rozdawane podczas trwania Dni Integracji.
Prosimy o przesyłanie uwag i propozycji  do 15 września 2014 na adres mailowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

W związku z dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów przyszłych klas II, III i VI w ramach programu „Wyprawka szkolna” na rok 2014/15, istnieje możliwość złożenia  wniosku u  pedagoga szkolnego lub w sekretariacie (do pobrania w szkole lub na szkolnej stronie internetowej).

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego, kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie  (ustawa o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku przekroczenia  kryterium, pomoc może być przyznana w sytuacjach  szczególnych zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (min. sieroctwo, ciężka choroba, alkoholizm, przemoc w rodzinie, zdarzenia losowe, itp.) na podstawie stosownego uzasadnienia dołączonego do wniosku.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów: 
• słabo widzących, 
• niesłyszących, 
• słabo słyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym (sala 113).

Informacje szczegółowe – www.bip.men.gov.pl

Wniosek do pobrania >>tutaj<<.

Podkategorie

Copyright © 2010-2012 www.sp6.kwidzyn.pl
All Rights Reserved
y